MECHATRONIKA
zamawiany kierunek kształcenia na Politechnice Łódzkiej

 W ostatniej dekadzie obserwowany jest burzliwy rozwój dziedziny nauki i wiedzy technicznej nazywany mechatroniką. Określenie to należy traktować jako interdyscyplinarną dziedzinę, w skład której wchodzą: elektrotechnika, mechanika, automatyka, elektronika i informatyka.

Szybki rozwój tej dziedziny wiedzy jest spowodowany aktualnymi potrzebami rynku. Rozwój technologiczny w wielu dziedzinach życia wymusza konieczność łączenia różnych kierunków wiedzy przy realizacji aktualnych celów. Dla przykładu, niemożliwe staje się działanie tylko w dziedzinie elektrotechniki bez konieczności posługiwania się wiedzą w dziedzinie elektroniki i informatyki, bądź wiedzą z dziedziny mechaniki precyzyjnej i automatyki. Taki stan rzeczy implikuje konieczność kształcenia studentów w dziedzinie, która pozwoli przygotować absolwenta do aktualnych potrzeb rynku. Wymogi takie spełnia kierunek Mechatronika. 

zyroskop laboratorium mechatroniki
Absolwent kierunku Mechatronika na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Informatyki będzie w stanie twórczo stosować w swojej pracy te elementy wiedzy technicznej, sztucznej inteligencji i inżynierii komputerowej, które będą mu najbardziej przydatne do rozwiązania praktycznych zadań, np. projektowania i wdrażania systemów mechatronicznych. W trakcie realizacji programu studiów na proponowanym kierunku nacisk położony będzie na nowoczesne techniki przetwarzania informacji w celu wspomagania decyzji. Absolwent zdobędzie również konkretną wiedzę programistyczną, dotyczącą praktycznego tworzenia systemów mechatronicznych, w tym systemów inteligentnych. Tak interdyscyplinarnie wykształcony inżynier proponowanego kierunku spełnia wszystkie wymagania stawiane sylwetce współczesnego inżyniera w Europie i na świecie.

Ze względu na otrzymane ogólne wykształcenie inżynierskie i informatyczne, absolwenci będą mogli podjąć pracę w firmach komputerowych, centrach badawczych, projektowych i wytwórczych systemów mechatronicznych, w zakładach produkcyjnych i w administracji. Uzyskane wykształcenie stwarza również możliwości podjęcia pracy jako specjaliści do spraw obsługi i eksploatacji zaawansowanych systemów mechatronicznych. Absolwenci mogą podjąć pracę w firmach projektowych i produkcyjnych z dziedziny tzw. HIG-TECH oraz w zapleczu badawczym.

Zakresy treści przedmiotów kierunkowych wybrano w taki sposób, aby każdy absolwent uzyskał wiadomości i umiejętności dające się bezpośrednio wykorzystać w działalności inżynierskiej, typowej dla obecnego rynku pracy, i mógł podjąć pracę na stanowiskach przygotowania i nadzoru produkcji oraz na stanowiskach pomocniczych w jednostkach badawczych i rozwojowych.

Szczególny nacisk położono na przekazywanie wiedzy w zakresie sensorów i aktuatorów, systemów mechatronicznych w AGD, elastycznych systemów mechatronicznych, mechatroniki w ekologii przemysłowej, systemów elektronicznych w mechatronice, mechatroniki pojazdowej, biosystemów, analizy i transmisji danych w mechatronice oraz mikrosystemów elektronicznych stosowanych w mechatronice.

Poszerzanie własnych zainteresowań, ugruntowywanie wcześniej zdobytej wiedzy, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej oraz zdolność poprawnego i czytelnego dokumentowania wyników pracy została zapewniona przez wprowadzenie interdyscyplinarnego i odrabianego w grupach projektu kompetencyjnego.

Przy realizacji programu przewidywane są nie tylko dotychczasowe formy prowadzenia zajęć jak tradycyjne wykłady, ćwiczenia i laboratoria, ale również korzystanie z nowocześniejszych form kształcenia w postaci nauczania na odległość, sukcesywne wprowadzenie e-learningu oraz korzystanie z laboratoriów wyposażonych przez wybrane firmy, produkujące urządzenia mechatroniczne a także przeprowadzanie wybranych zajęć w laboratoriach przemysłowych i w fabrycznych stacjach prób. Przewiduje się też możliwość przeprowadzania zajęć wykładowych w salach wyposażonych w dostęp do sieci komputerowej, dostępnej dla wszystkich studentów biorących udział w zajęciach.

Podstawowymi kwalifikacjami absolwenta studiów pierwszego stopnia kierunku Mechatronika są umiejętności abstrakcyjnego myślenia, ścisłego i formalnego opisu zjawisk oraz twórcze i pragmatyczne podejście do rozwiązywania zadań zawodowych, charakterystycznych dla inżyniera mechatronika.

Absolwent może elastycznie kształtować swój profil wykształcenia poprzez wybór trzech bloków przedmiotów obieralnych z szerokiego spektrum (katalogu) bloków przedmiotów obieralnych zdefiniowanych zgodnie z najważniejszymi priorytetami rozwojowymi Unii Europejskiej: 

Blok-1 Sensory i aktuatory tekstroniczne 

Blok-2 Systemy mechatroniczne w AGD

Blok-3 Elastyczne systemy mechatroniczne

Blok-4 Hybrydowe łączeniowe elementy mechatroniczne

Blok-5 Mechatronika w ekologii przemysłowej

Blok-6 Systemy elektroniczne w mechatronice

Blok-7 Mechatronika pojazdowa

Blok-8 Mechatroniczne układy napędowe

Blok-9 Biosystemy

Blok-10 Analiza i transmisja danych w mechatronice

Blok-11 Mikrosystemy elektroniczne 

Zdobyta wiedza pozwoli mu zajmować się wdrażaniem gotowych rozwiązań komercyjnych, ich testowaniem lub optymalizacją oraz dostosowaniem do potrzeb użytkownika. Jest wyposażony w wiedzę pozwalającą na samodziel-ne realizowanie aplikacji z elementami sztucznej inteligencji, zarówno dla potrzeb firm zewnętrznych, jak i stanowiących własną ofertę programistyczną.

 

platforma             e-lerningowa mikrokrzem

Absolwent wykazuje się umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi oraz technikami programowania, posiada wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Potrafi samodzielnie przygotowywać, realizować i weryfikować projekty systemów mechatronicznych oraz projektować i programować komponenty systemów mechatronicznych zgodnie z ich specyfikacją. Posiada umiejętności zarządzania średniej wielkości systemami mechatronicznymi i ich wdrażania w różnych dziedzinach gospodarki. Jest przygotowany z zakresu mechatroniki i dziedzin pokrewnych w stopniu pozwalającym na szybkie i samodzielne uzupełnianie wiedzy, wymuszane dynamicznym rozwojem technologii i narzędzi informatycznych. Jest przygotowany do pracy w przemysłach wytwarzających systemy mechatroniczne, w szczególności: elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, nowoczesnym przemyśle włókienniczym, obrabiarkowym, firmach (centrach badawczo-produkcyjnych) projektujących i wytwarzających bio-, mikro- i nanosystemy, placówkach służby zdrowia przy eksploatacji urządzeń medycznych i aparatury diagnostycznej, przemyśle oraz innych jednostkach eksploatujących i serwisujących systemy mechatroniczne. 

Dla Studentów kierunku Mechatronika, w rezulatcie umowy partnerskiej pomiędzy Instytutem Mechatroniki i Systemów Informatycznych a Łódzkim Oddziałem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, istnieje mozliwość przeprowadzenia na preferencyjnych warunkach kursów przygotowjących do egzaminu SEP.

Absolwent może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na tym samym kierunku, zdecydować się na pogłębianie wiedzy na kierunkach pokrewnych lub wykorzystujących zaawansowane narzędzia mechatroniki, elektroniki, informatyki, mechaniki i automatyki.